12 sierpień

DEBATA: Założenia długofalowej polityki senioralnej

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Debata z udziałem: Barbary Imiołczyk - Głównego Koordynatora zespołów eksperckich i rad społecznych powołanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Marzeny Breza – Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - 4.09.2013r. 

Długofalowa polityka wspierania osób starszych  skupia się na trzech najważniejszych elementach:

  • zapewnienie aktywności zawodowej osób starszych,
  • zachowanie ich aktywności społecznej po zakończeniu kariery zawodowej
  • zapewnienie starzenia się w zdrowiu.

W 2012  roku został przyjęty przez Radę Ministrów Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013 (Program ASOS). Program obejmuje dwa komponenty: krótkoterminowy i długoterminowy.

Komponent krótkoterminowy  - konkursowy - Programu polega na realizacji zadań publicznych  w drodze otwartego konkursu ofert, przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego.

Komponent długoterminowy zakłada opracowanie - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi – założeń długofalowej polityki senioralnej. 

Rada do spraw Polityki Senioralnej stanowi gremium, które ułatwia tworzenie długofalowej polityki senioralnej państwa w formule partycypacyjnej.Spotkanie inauguracyjne Rady ds. Polityki Senioralnej odbyło się 18 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które  otworzył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej Minister powołał  prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego. Prof. Bolesław Samoliński przewodniczy Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia, która jest autorem Białej Księgi Zdrowe Starzenie się.

Przygotowując długofalową politykę senioralną nie chcemy ograniczać się do przesyłania gotowych propozycji do konsultacjipowiedział Minister Kosiniak-Kamysz. – Chcemy jak najszerszej partycypacji od samego początku jej budowania. I stąd pomysł powołania tej Rady. Tylko tak uda się nam sformułować politykę Polski skuteczną wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa. Mam nadzieję również, że Rada stanie się fundamentem przyszłego Parlamentu Seniorów, a także będzie znaczącym partnerem współpracy międzynarodowej w UE tym obszarze.

Wśród członków Rady  są przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji samorządowych, pracodawców, związków zawodowych, uczelni, organizacji trzeciego sektora, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pracaminad założeniami długofalowej polityki senioralnej  koordynuje  Departament  Polityki Senioralnej pod kierownictwem dr Marzeny Brezy,    utworzony w 2012 roku  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Do jego zadań należy m.in. kreowanie aktywnej polityki adresowanej do osób starszych, we współpracy z resortami: zdrowia, sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji,  nauki i szkolnictwa wyższego.  

Więcej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/page,1.html